DE KRITISCHE ONTWIKKELINGSBEGELEIDING VOLGENS HENDRICKX (KOBH)                             DE OORSPRONKELIJKE DYNAMISCHE SYSTEEM-ESSENTIES                                               F.J.P. Hendrickx (01/05/2024)

Ons gefundeerd, verklarend en inspirerend LEIDMOTIEF voor ontwikkelingsbegeleiding 

        - ELK KIND IS UNIEK EN LEEFT, BELEEFT EN ONTWIKKELT ZICHZELF AUTONOOM,

          DAAROM HEEFT HET, IN BEGELEIDING, ALTIJD ‘PERSOONLIJK GELIJK’, 

Ons operationeel mensbeeld is afgestemd op de DYNAMISCHE SYSTEEM-THEORIE (DST)

        - Een mens is primair een complex biologisch organisme, een levend systeem.

        - Een persoon is een continu zichzelf bepalend lichamelijk gedragssysteem (autopoietisch)

        - Onze begeleiding is daarom actueel-nu en consistent persoons- en systeemgericht

        - Geïnspireerd door ons functioneel structuurmodel v/h gedragssysteem, DE TETRAËDER en,

          ontwikkelend, door de primaire levensdynamiek van ELKE STRUCTURELE KOPPELING v/d oertijd tot nu. 

Onze nadruk ligt op de PERSOON ALS DYNAMISCH GEDRAGSSYSTEEM met zijn intrinsieke deelsystemen

        - Dit gedragssysteem is geëvolueerd als een functioneel netwerk van complementaire functionele

          koppels, op alle bestaansniveaus: bv. excitatie-inhibitie, orthosympatisch-parasympatisch 

       - Dit functioneel duo werkt, elkaar modulerend en compenserend, als één specifieke  levensfunctie.

       - Dit netwerk van contrastkoppels is kwetsbaar voor balansverlies vanwege COMPLEMENTAIRE                                                                                   OVERCOMPENSATIE: (vicieuze kringprocessen) zichtbaar als specifieke lichaamstaal (symptomen)

       - De KOBH ziet de diverse, soms gekoppelde, complementaire overcompensaties als de

         fundamentele systemische oorzaak en verklaring van de meeste functionele problemen, klachten

         en beperkingen op alle hiërarchische levensniveaus: lichaam en geest.

       - De KOBH is daarom sterk gefocust op het kritisch uitbalanceren v/deze primaire systeemverstoring.

Ons salutogeen begeleidings-perspectief, strevend naar een optimaal functionerend gedragssysteem.  

       - Principieel op weg naar verbeterde gezondheid, competentie en rendement

       - Systematisch op zoek naar de individueel-optimale werking van elk persoonlijk gedragssysteem 

       - Coherentie en eenheid van functionele structuren, verbindende processen en vitale organisatie

       - Complementair werkend met de objectieve op ziekte, herstel en preventie gerichte geneeskunde

Ons praktognostisch perspectief als kenmerkend paradigma

       - Brengt de spontaan geleefde achtergrond, doelgericht en expliciet op de bewuste voorgrond 

       - Steunt op de natuurlijke bestaansprioriteit van het intentioneel persoonlijk geleefde lichaam  

       - Erkent de ambiguïteit van de menselijke lichaamservaring: ik ben, en tegelijk, heb ik mijn lichaam. 

Ons indringend werkinstrument: de complexe en veelzijdige LICHAAMSTAAL

       - Lichaamstaal als directe manifestatie van vitale, persoonlijke en cognitieve intieme processen.

       - Spontaan geobserveerd en systematisch selectief uitgelokt via specifieke imitatie-opdrachten

       - Lichaamstaal als authentieke bron voor de unieke persoonlijke probleemstelling

       - Lichaamstaal kan geldig geverifieerd geïnterpreteerd worden voor objectieve systeemanalyse

       - Lichaamstaal is cruciaal voor kritische probleemanalyse en -synthese om individueel-prioritaire                                                                             begeleidingsthema’s te bepalen.

Onze lichaamstaal is kritisch meebepaald door krachtige axiale en laterale attractoren (tendensen).

       - Het slurfpatroon als pervasieve axiale matrix van geleefde lichaam en bewuste geest

       - De persoonlijke lateralisatie-voorkeur als cruciale pervasieve cognitieve vector. 

Onze epigenetisch en orthogenetisch gefundeerde persoonsgerichte begeleidingsstrategie

       - Cognitief en affectief heroriënteren door, selectief uitgelokt, kritisch structureel koppelen

       - Via haalbaar uitdagend uitlokken van passende SPECIFIEKE KRITISCHE ERVARINGEN

       - Systematische stapsgewijze begeleiding van elk specifiek individueel leerproces volgens de 5                                                                                         orthogenetische fasen van het echte ‘structureel koppelend’ leren’.

        - (1) Installeren van een kritische begeleidingsrelatie -> (2) werken aan een kritische                                                                                                        probleemanalyse -> (3) selecteren van prioritaire kritische begeleidingsthema’s. 

Onze cognitieve focus: progressieve structurele koppeling tussen persoon en leefwereld

        - Activeren van INTRINSIEKE MOTIVATIE via haalbare, begrijpelijke en zinvolle taken

        - Optimaliseren van de polyvalente competentie van het executief werkgeheugen

        - Bewuste proactieve reversibele tijdsnavigatie binnen de capaciteit van de tijdshorizon 

        - Nadruk op het verruimen van de tijdruimtelijke en zingevende situatiecontext

        - Opvoeren van de capaciteit van het kortetermijngeheugen voor: veel, snel, complex

        - Vlot ophalen van relevante lange termijn herinneringen

        - Telkens via haalbare uitdagingen door relevante specifieke grensprestaties

        - Moeilijkheidsgraad individueel afgestemd op vier hiërarchische cognitieve ijkpunten

Onze geïntegreerde en wederkerige drievoudige persoons-benadering 

        - Toegang, via lichaamstaal, tot PRIVATE BELEVING:  1ste persoon 

        - Interactie binnen een PERSOONLIJKE DIALOOG:  2de persoon

       - Opstellen van een beschrijvend OPEN RAPPORT:  3de persoon